Megfelelő hőszigetelés kiválasztása a ROCKWOOL Hungary segítségével

Megfelelő hőszigetelés kiválasztása a ROCKWOOL Hungary segítségével

Ha csak a hővezetési tényezőt nézzük, építési hibát véthetünk

Törekedni kell arra, hogy az adott beépítési szituációhoz igazodóan ne csak egy-egy kiragadott vagy legjobbnak ítélt teljesítményjellemző alapján válasszuk ki az alkalmazott szigetelést, hanem a teljesítményjellemzők összességének az értékelésével.

Mire figyeljünk? 
Megfelelő szigeteléshez komplex szem­léletre van szükség. Hőszigetelő anyagok kiválasztásakor – azok anyagától függet­lenül – figyelemmel kell lenni az épülettel szemben támasztott alapvető követelmé­nyekre, az épületszerkezeteket érő hatá­sokra, a jogszabályokban, szabványokban meghatározott követelményekre, a gyártói rendszer-minősítésekben, alkalmazástech­nikai útmutatókban foglaltakra, az irányel­vek műszaki megoldásaira, a kivitelezhető­ségre, a gazdaságosságra és a megrendelő jelen és jövőbeni igényeire.

Az OTÉK 50. §. 3) tartalmazza az épít­ményekkel szemben támasztott alapvető követelményeket, melynek értelmében nemcsak az energetikai követelményeknek szükséges az épületet megfeleltetni, hanem az alábbiak együttesének:

a) az állékonyság és a mechanikai szilárd­ság,
b) a tűzbiztonság,
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
d) a biztonságos használat és akadálymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékosság és hővédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti erőforrások fenntartható használata
alapvető követelményeinek és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.

A választott szigetelés típusa hatással lehet a:

 • komfortra (pl. akusztikai)
 • tűzbiztonságra
 • jövőbeni bővíthetőségre
 • funkcióváltásra
 • értékállóságra
 • környezetvédelmi besorolásra
 • szerkezeti kialakításra
 • szerkezeti állékonyságra
 • megfelelőség igazolására stb.

A hőszigetelés választásakor nem annak hővezetési tényezője a legfontosabb paraméter, hanem hogy teljesítményjellemzőit és egyéb műszaki tulajdonságait összevetve a legmegfelelőbb termék kerüljön beépítésre, az adott beépítési szituáció­hoz igazodva. Minden épület más és más, a követelmények, az építtetői elvárások, meglévő épületek esetében azok adottságai mind-mind befolyásoló tényezők lehetnek.

A hőszigetelések egyes teljesítményjel­lemzői nem azonos súlyúak. A ʎ érték pl. ha gyengébb, kompenzálható vastagabb szigeteléssel, az akusztikai vagy tűzvédelmi paraméterek viszont nem helyettesíthetők, nem válthatók ki gyengébb teljesítményjellemzőjű termékkel. Az ár összehasonlításakor pedig lényeges, milyen műszaki paramétereket takar.

Megfelelő hőszigetelés kiválasztása a ROCKWOOL Hungary segítségével
Megfelelő hőszigetelés kiválasztása a ROCKWOOL Hungary segítségével

Az elvárt műszaki teljesítmény meghatározásának lépései

 • A szerkezet típusának meghatározása, beazonosítása – ez azért fontos, hogy a követelményeket megfelelően tudjuk megállapítani.
 • Követelmények megállapítása (az adott szerkezetre vagy ha van külön, a hőszi­getelésre vonatkozó jogszabályi, szab­ványi műszaki és használati követelmények meghatározása).
 • Alkalmazási korlátok vizsgálata – egyes beépítési szituációkban nem minden hőszigetelés alkalmazható, ezt ellenőrizni szükséges.
 • Szerkezetben, szerkezeten történő alkalmazás szempontjai:
  – hőszigetelés, hőveszteség, hővédelem
  – páravédelem
  – légzárás, szélzárás
  – állagvédelem
  – zajvédelem, épületakusztika
  – tűzvédelem
  – mechanikai tulajdonságok, terhelések
  – kivitelezhetőség, rögzíthetőség

Az igazoló dokumentumok műszaki tartalma szerkezetre és építési termékre egyaránt releváns információkat tartal­mazhat. Hiába van egy terméknek minősítése, teljesítménynyilatkozata, igazoló dokumen­tumai, az még nem jelenti azt, hogy az adott építési szituációban és jogi környezetben felhasználható.

A tervezés során a termékek alkalmassá­gának és alkalmazhatóságának vizsgálata szükséges:

 • Alkalmasság: Az, hogy a gyártó az adott beépítési területre vonatkozóan felhasználás szempontjából alkalmasnak minősíti a szigetelést, önmagában nem jelenti azt, hogy a termék a konkrét beépítési szituációban alkalmazható is.
 • Alkalmazhatóság: Az építési termék akkor alkalmazható (tervezhető, építhető be), ha a gyártó a beépítéshez szükséges elvárt teljesítményjellemzőket igazolta, amelyek alapján a termék a szerkezet­ben, szerkezeten történő alkalmazása során kielégíti az építményszerkezettel szemben támasztott alapvető követelményeket, megrendelői igényeket, rendszer­minősítésekben, szerkezeti minősítésekben szereplő teljesítményjellemzőket.
 • Egy szerkezet hőszigetelő képességének hatékonysága nemcsak az alkalmazott anyagok hőszigetelő képességétől függ, hanem a szerkezeti kapcsolatok kiala­kításától, az illesztések pontosságától, a légzárástól, a filtrációs hőveszteségektől vagy például a szerkezeten belül az áramló levegő hatásától.
 • A szigetelések elvárt teljesítményjel­lemzőit az adott beépítési szituáció­ban jelentkező konkrét igénybevéte­lek alapján szükséges megállapítani és nem azonos vagy más típusú hőszigetelő anyagok műszaki paramétereinek összehasonlításával.

A hőszigetelések λ értéke egy olyan tervezési érték, amely a hőszigetelő réteg vastagságának a meghatározásához szükséges, de arra nem alkalmas, hogy komplex módon eldöntsön akusztikai, tűzvédelmi, páratechnikai, műszaki paraméterek és hozzájuk kapcsolódó követelmények szerinti megfelelést. Sőt még azt sem dönti el önmagában, hogy a termék az energetikai követelmények kielégíté­sére alkalmas-e, mivel azt is szerkezetben szükséges vizsgálni.

Megfelelő hőszigetelés kiválasztása a ROCKWOOL Hungary segítségével
Megfelelő hőszigetelés kiválasztása a ROCKWOOL Hungary segítségével

A jogszabályok, szabványok, megren­delői igények, rendszerminősítések és alkalmazástechnikai útmutatók előírása­inak figyelembevételével mindig a leg­szigorúbb elvárásnak megfelelően kell meghatározni a betervezésre kerülő épí­tési termék elvárt műszaki teljesítményét (műszaki jellemzőit).

Buktatók
Ha csak a termékek hővezetési tényezőjét hasonlítjuk össze, nagyot tévedhetünk a választás során. Melyek lehetnek ezek?

 • Lehetséges, hogy a szigetelés nem fog megfelelni a tűzvédelmi előírásoknak, nem lesz biztonságos.
 • Nem fog megfelelni az akusztikai köve­telményeknek vagy a választott szigetelés lerontja az alapszerkezet akusztikai paramétereit.
 • A szerkezet vagy építési készlet igazoló dokumentumaiban foglaltaktól eltérünk, és emiatt nem lesz megfelelő például használatbavételnél a szerkezetünk, az garanciális kérdéseket is magával vonhat.
 • Energiahatékonysági szempontból a szerkezeti kialakítás kedvezőtlenebb lesz. Felmerülhetnek páratechnikai, szél- és légzárási kérdések is.

Komplex szempontrendszer
Hiába nevezünk egy terméket hőszigetelésnek, teljesítményben igencsak különbözőek lehetnek. A hővezetési tényező inkább tervezési érték – hány cm vastag legyen az alkalmazott szigetelés – és nem annak a mérőszáma, hogy ez alapján döntsük el, hogy tényleg jobb hőszigetelő képességű termékkel van dolgunk, és ez a legmegfelelőbb, legoptimálisabb választás az adott beépítési szituációban.

A szigeteléseknek komplex módon kell tudni kielégíteni az igényeket! Ehhez min­den termékjellemzőt és beépítési feltételt, szituációt számba kell venni.

A szerkezeti kialakításnál fontos a felületfolytonosság és a lehetőségekhez képest az egyenértékűség biztosítása a csomópontok mentén is, nemcsak energetikai, de pára-, akusztikai- és tűzvédelem területén is.

Figyeljünk arra is, hogy kell-e, és ha igen, milyen rögzítéseket kell alkalmazni egy hőszigetelés esetében. Adott egy lefele hűlő födém, amit, ha például egy gyengébb hővezetési tényezőjű termékkel szigetelünk, amelyet nem kell dűbelezni csak ragasztani, hatékonyabb szerkezetet érhetünk el vele adott esetben egy dűbelezendő jobb hővezetési tényezőjű termékkel szemben, mivel a dűbelek rontó hatását is figyelembe szükséges venni.

Vizsgálhatjuk a kérdést akuszikai szempontból is. A szer­kezeteknél alkalmazott szigetelések nem­csak javíthatnak, hanem ronthatnak is az alapszerkezet akusztikai paraméterein. Szerelt szerkezetek tartóelemei közötti szigetelésnél fontos, hogy a szigetelés rugalmasan, jól illeszkedjen, ehhez könnyű, rugalmas, nem merev táblás szigetelések az alkalmasabbak, amelyeknek a hőszigetelő képessége sok esetben nem a legjobb, viszont a szerkezet hatékonysága szempontjából mégis csak ezek lesznek a megfelelőbbek, mert az illesztések mentén nem kell majd hőveszteséggel számolni.

Az sem mindegy, hogy a választott szigeteléseknek van-e hőmozgása, zsugorodnak-e, mert ezek is hosszú távon kihatással lehetnek a szerkezeti hatékonyságra, mint a nem megfelelő mechanikai tulajdonságú termékválasztás is, ami lehet, hogy nem fog úgy tartani, le fog csúszni stb.

A minősítések pedig bekorlátozhatják az alkalmazható szigetelések termékkörét a jogszabályi követelményeken felül.

A hírben szereplő termékek
Stroprock G alulról hűlő födémek ragasztással rögzíthető hőszigetelő lemeze Ceilingrock lefelé hűlő födémek hőszigetelő lemeze Steprock HD terhelhető kőzetgyapot lemez Steprock ND terhelhető kőzetgyapot lemez
 
ROCKWOOL padló és födém szigetelések
4 termék

ROCKWOOL termékek födémek és padlók szigeteléséhez. Padlószigetelésnél elsősorban a lépészaj csökkentése a cél, ezért olyan hangszigeteléssel egészítjük ki az aljzatot, melyek a hangfrekvenciák széles skáláját képesek elnyelni.

4 termék
Termékismertető
Műszaki adatok
CAD
Tovább
Termék kártya
Frontrock Super kétrétegű (inhomogén) vakolható homlokzati hőszigetelő lemez Frontrock S egyrétegű (homogén) vakolható homlokzati hőszigetelő lemez Fixrock homlokzati hőszigetelő lemez Fixrock FB1 homlokzati hőszigetelő lemez
 
ROCKWOOL homlokzati szigetelések
4 termék

A falak külső hőszigetelése elengedhetetlen feltétele a kellemes lakóklíma kialakításának és az energiaszámlák csökkentésének. A ROCKWOOL kőzetgyapot kiváló hőszigetelő képességének köszönhetően a falakon fellépő hőveszteség minimalizálható, másképp szólva a fűtött levegő az épületen belül marad.

4 termék
Termékismertető
Műszaki adatok
CAD
Tovább
Termék kártya
Deltarock könnyű hőszigetelő éklemez Multirock Super többcélú könnyű hőszigetelő lemez
 
ROCKWOOL tetőtér és magastető szigetelések
2 termék

A tetőterek szigetelése az egyik leghatékonyabb módszer, amivel a leszigetelt épületet energiahatékonnyá tehetjük.Komoly energiamegtakarítást érhetünk el, ha megakadályozzuk a tetőn keresztül fellépő hőveszteség kialakulását. A termékek beépítése mind új építésű, mind utólagos hőszigetelés esetén javasolt.

2 termék
Termékismertető
Műszaki adatok
CAD
Tovább
Termék kártya
Airrock ND hő- és hangszigetelő lemez Airrock LD Super hőszigetelő lemez Airrock HD hő- és hangszigetelő lemez Airrock XD hőszigetelő lemez
 
ROCKWOOL válaszfal szigetelések
4 termék

ROCKWOOL Airrock szigetelő lemezek, melyek alkalmazhatók belső válaszfalak hő- és hangszigeteléséhez. A válaszfalak szigetelése nem csak hőszigetelési és tűzvédelmi okokból szükséges, hanem nagyban hozzájárul az újonnan létrehozott helységek közötti hangszigeteléshez is.

4 termék
Termékismertető
Műszaki adatok
CAD
Tovább
Termék kártya
Klimamat 32 alufólia kasírozású kőzetgyapot lamell Klimamat 40 alufólia kasírozású kőzetgyapot lamell Klimafix öntapadó alufólia kasírozású közetgyapot lamell Klimamat alufólia kasírozású kőzetgyapot lamell
 
ROCKWOOL gépészeti és technológiai szigetelések
10 termék

Szellőző- és légkondicionáló rendszerek, légcsatornák és fűtővezetékek (HVAC) szigetelése. A ROCKWOOL széles körű hőszigetelőanyag kínálatának része a különböző légcsatornák, épületgépészeti vezetékek és fűtőberendezések hőszigetelése. Ezen szigetelőanyagokat elsősorban közösségi épületek, mint bevásárlóközpontok, sportlétesítmények, illetve ipari üzemek használják fel.

10 termék
Termékismertető
Műszaki adatok
Tovább
Termék kártya
Monrock MAX E kétrétegű (inhomogén) lapostető hőszigetelő lemez Roofrock 40 lapostető hőszigetelő lemez Roofrock 60 lapostető hőszigetelő lemez Durock kétrétegű (inhomogén) lapostető hőszigetelő lemez
 
ROCKWOOL lapostető és ipari csarnok szigetelések
9 termék

Dupla rétegű, inhomogén, és homogén kőzetgyapot lemezek lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzvédelmére. A lapostetők kőzetgyapottal történő szigetelésével csökkenthető a hőveszteség és kiváló hangszigetelő tulajdonsága miatt kinti zajok kevésbé zavarják a bent végzett tevékenységet.

9 termék
Termékismertető
Műszaki adatok
Tovább
Termék kártya
Kategóriák
Épületgépészeti hőszigetelések, hangszigetelések
Épületgépészeti hőszigetelések, hangszigetelések
Kőzetgyapot szigetelések
Kőzetgyapot szigetelések
Hőszigetelések, hangszigetelések
Hőszigetelések, hangszigetelések
Épületszerkezetek
Épületszerkezetek
Épületszerkezetek

Nyílászáró, szigetelés, burkolat, ...

Épületgépészet

Kazán, klíma, légkezelő, szaniter, ...

Épületvillamosság

Elosztó, lámpa, tűzjelző, kamera, ...

Berendezések

Utcabútor, targonca, irodabútor, ...

Eszközök

CAD szoftver, hőkamera, vésőgép, ...